Views From the Fields: Turkish Novice Teachers’ Struggles for Teaching and Learning to Teaching

Turkish Novice Teachers’ Struggles for Teaching and Learning to Teaching

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26817/16925777.1588

Keywords:

Early Career Teachers,, Problems Encountered by Teachers,, Novice Teachers,, Teaching Profession, Phenomenological Study, Struggles for Teaching

Abstract

This research aims to determine teachers’ problems in the early stages of their careers and to offer solutions. In this context, the research is a phenomenological study of 21 teachers selected by maximum variety sampling. The study’s data were obtained through semi-structured interview questions prepared by the researchers with the opinions of six experts. Face-to-face interviews were conducted with the teachers who participated in the study. The content analysis method was preferred in analyzing the obtained data, and NVivo 11 software was used. The findings of the study revealed that the problems faced by teachers include the learning-teaching process, educational structure and opportunities, individual and environmental factors, and education stakeholders. The research ends with various research and application suggestions by drawing attention to some points in preventing the problems that teachers encounter in the early stages of their careers.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Cihan Kocabaş, Marmara University, Turkey

Cihan Kocabaş holds a PhD degree in the field of education administration and supervision from Marmara University, Türkiye. He is currently employed as an expert at a public education foundation. He conducts various research and publication activities related to education policies, higher education management, and teacher training.

Ünal Deniz, The Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TUBITAK)

Ünal Deniz is an associate professor at The Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TUBITAK). In the past, he worked as a teacher, administrator, and inspector in public and private schools. He received a Ph.D. degree in Educational Administration from Hacettepe University in 2021. His research interests include educational administration, comparative education, higher education policy, and management. His recent research topic is on school leadership and management in different cultures.

References

Albayrak, A. (2018). Türkiye'de öğretmen açığının giderilmesinde başvurulan alternatif uygulamaların incelenmesi (1961-1996) (Unpublished master's thesis). Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.

Alpaydın, Y., Kocabaş, C., Dervişoğulları, M., & Çakır, S. (2019). Öğretmenlik eğitiminde kazandırılan yeterliklerin öğretmenlik mesleği ile uyumu: Öğretmen görüşlerine dayalı bir karma araştırma. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 49, 17-49. https://doi.org/10.15285/maruaebd.525252

Argün, Z. (2008). Lise matematik öğretmenlerin yetiştirilmesinde mevcut yargılar, yeni fikirler. TÜBAV Bilim Dergisi, 1(2), 88-94.

Ayas, A. (2009). The Importance of Teaching Profession and Current Problems in Teacher Training. Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE), 10(3). 1-12.

Aydın, A. (1998). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ve öğretmen yetiştirme sorunu. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 4(3), 275-286

Baki̇oglu, A., & Korumaz, M. (2014). Öğretmenlerin okulda yalnızlıklarının kariyer evrelerine göre incelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences, 39, 25-54. https://doi.org/10.15285/ebd.61715

Bakioğlu, A., & İnandı, A. G. Y. (2001). Öğretmenin kariyer gelişiminde müdürün görevleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 28(28), 513-529.

Baskan, G. A. (2001). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede yeniden yapılanma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 16-25.

Bekdemir, N. (2018). Adaptation problems and solutions of novice teachers of English. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Britt, P. M. (1997). Perceptions of beginning teachers: Novice teachers reflect upon their beginning experiences. Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association, ERIC (Memphis, TN, November12-14, 1997).

Burden, P. R. (1982). Implications of teacher career development: New roles for teachers, administrators and professors. Action in Teacher Education, 4(3-4), 21-26. https://doi.org/10.1080/01626620.1982.10519117

Burke, P. J. (1984). Teacher Career Stages: Implications for Staff Development. Fastback 214. Phi Delta Kappa, Eighth and Union, Box 789, Bloomington, IN 47402

Chirichello, M., & Bailey, J. (2014). Career development and the teacher career continuum. In J. A. Plucker & C. M. Callahan (Eds.), Critical issues and practices in gifted education: What the research says (pp. 151-162). Prufrock Press.

CoHE. (2023). Fakülteler / Enstitüler / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları Hakkında Genel Bilgiler ve İstatistikler sayfası. Retrieved February 18, 2023, from. https://istatistik.yok.gov.tr/

Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. Pearson.

Çakıroğlu, E. & Çakıroğlu, J. (2003). Reflections on teacher education in Turkey. European Journal of Teacher Education, 26(2), 253-264. https://doi.org/10.1080/0261976032000088774

Çiğil, M. K. E. (2014). Aday öğretmenlerin göreve başlarken yaşadıkları sorunlar (Unpublished master's thesis). Zirve Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Darling-Hammond, L. (2000). Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence. Education Policy Analysis Archives, 8, 1-44. https://doi.org/10.14507/epaa.v8n1.2000

Darling-Hammond, L. (2003). Keeping good teachers: Why it matters, what leaders can do. Educational Leadership, 60(8), 1-13

Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-century teacher education. Journal of Teacher Education, 57(3), 300-314. https://doi.org/10.1177/0022487105285962

Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). Effective teacher professional development. Learning Policy Institute. https://doi.org/10.54300/122.311

Day, C. (2004). A passion for teaching. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203464342

Demir, M. K., & Ercan, A. (2013). Öğretmen sorunları-Çanakkale ili örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1). 107-126.

Doğan, Z. B. (2016). Öğretmenlerinin yaşadığı sosyal kültürel ve mesleki sorunlar (Unpublished master's thesis). Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Ergünay, O. (2015). Aday öğretmenlerin ilk yıl mesleki deneyimlerinin Hammerness, Darling-Hammond ve Bransford'un öğretmen eğitimi modeli bağlamında incelenmesi: Bir çoklu durum çalışması (Unpublished doctoral dissertation). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Fantilli, R. D., & McDougall, D. E. (2009). A study of novice teachers: Challenges and supports in the first years. Teaching and Teacher Education, 25(6), 814-825 https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.02.021

Fullan, M. (2001). The new meaning of educational change. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203986561

Goldhaber, D., & Hansen, M. (2010). Assessing the potential of using value-added estimates of teacher job performance for making tenure decisions. Research in Education, 84(1), 98-116. https://doi.org/10.1037/e722262011-001

Huberman, M. (1989). The professional life cycle of teachers. Teachers College Record, 91(1), 31-57. https://doi.org/10.1177/016146818909100107

Karacaoğlu, Ö. C., & Acar, E. (2010). Yenilenen programların uygulanmasında öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 45-58.

Katz, L. G. (1972). Developmental stages of preschool teachers. The Elementary School Journal, 73(1), 50-54 https://doi.org/10.1086/460731

Kavak, Y. (1999). Öğretmen eğitiminde yeni bir yaklaşıma doğru: Standartlar ve akreditasyon. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(19), 313-324.

Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2). https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000058

Korkmaz, İ., Şaban, A., & Akbaşlı, S. (2004). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38(38), 266-277

Kozikoğlu, İ. (2016). Mesleğin ilk yılındaki öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler, hizmet öncesi eğitim yeterlikleri ve mesleğe adanmışlıkları (Unpublished doctoral dissertation). üzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage Publications. https://doi.org/10.1016/0147-1767(85)90062-8

Meister, D. G., & Melnick, S. A. (2003). National new teacher study: Beginning teachers' concerns. Action in Teacher Education, 24(4), 87-94 https://doi.org/10.1080/01626620.2003.10463283

Melekhina, E. A., & Ivleva, M. A. (2020). Novice teachers entering the profession: Problems and needs analysis. In Integrating Engineering Education and Humanities for Global Intercultural Perspectives: Proceedings of the Conference "Integrating Engineering Education and Humanities for Global Intercultural Perspectives", 25-27 March 2020, St. Petersburg, Russia (pp. 745-750). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47415-7_79

MoNE. (2016). 06 Ağustos 2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete. Retrieved February 1, 2023, from https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160806-12.htm

MoNE. (2022). Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2021/2022. Retrieved January 17, 2023, from https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/15142558_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2021_2022.pdf

Official Gazette (2022). Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği. 12 Mayıs 2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete. Retrieved March 1, 2023, from https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39517&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5on

Okçabol, R. (2004). Öğrenci, öğretmen, öğretmen adayı ve öğretim elemanı gözüyle öğretmen yetiştirme. Paper presented at XIII. National Educational Sciences Congress (pp. 1-13), İnönü University, Malatya, Turkey.

Onafowora, L. L. (2005). Teacher efficacy issues in the practice of novice teachers. Educational Research Quarterly, 28(4), 34-43.

Özdemir, M. S. (2017). Geçmişten günümüze Türkiye'de öğretmen yetiştirme ve öğretmen atamalarına eleştirel bir bakış. Türk Yurdu, 106(353), Retrieved January 22, 2023, from https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=2818

Öztürk, M. (2008). Induction into teaching: Adaptation challenges of novice teachers (Unpublished master's thesis). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Paula, L., & Grīnfelde, A. (2018). The role of mentoring in professional socialization of novice teachers. Problems of Education in the 21st Century, 76(3), 364-379. https://doi.org/10.33225/pec/18.76.364

Richter, D., Kunter, M., Lüdtke, O., Klusmann, U., Anders, Y., & Baumert, J. (2013). How different mentoring approaches affect beginning teachers' development in the first years of practice. Teaching and Teacher Education, 36, 166-17 https://doi.org/10.1016/j.tate.2013.07.012

Rivkin, S. G., Hanushek, E. A., & Kain, J. F. (2005). Teachers, schools, and academic achievement. Econometrica, 73(2), 417-458. https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2005.00584.x

Ryan, K. (1986). The Induction of New Teachers. Retrieved January 3, 2023, from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED268117.pdf

Sali, P., & Kecik, I. (2018). Challenges of first years of teaching in Turkey: Voices of novice EFL teachers. English Language Teaching, 11(4), 117-131. https://doi.org/10.5539/elt.v11n4p117

Santoro, N. (2015). The drive to diversify the teaching profession: Narrow assumptions, hidden complexities. Race Ethnicity and Education, 18(6), 858-876 https://doi.org/10.1080/13613324.2012.759934

Saylan, N. (2014). Sürekli değiştirilen öğretmen yetiştirme sistemi. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 3(6), 9-19.

Şendağ, S., & Gedik, N. (2015). Yükseköğretim dönüşümünün eşiğinde Türkiye'de öğretmen yetiştirme sorunları: Bir model önerisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 72-91 https://doi.org/10.17943/etku.35232

Thompson, J. G. (2018). The first-year teacher's survival guide: ready-to-use strategies, tools & activities for meeting the challenges of each school day. John Wiley & Sons.

Wayne, A. J., Youngs, P., & Fleischman, S. (2005). Improving teacher induction. Educational Leadership, 62(8), 76-78

Wolff, C. E., Jarodzka, H., & Boshuizen, H. P. (2021). Classroom management scripts: A theoretical model contrasting expert and novice teachers' knowledge and awareness of classroom events. Educational Psychology Review, 33, 131-148. https://doi.org/10.1007/s10648-020-09542-0

Wong, H. K., Wong, R. T., & Seroyer, C. (2005). The first days of school: How to be an effective teacher. Harry K. Wong Publications.

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

Kocabaş, C., & Deniz, Ünal. (2023). Views From the Fields: Turkish Novice Teachers’ Struggles for Teaching and Learning to Teaching: Turkish Novice Teachers’ Struggles for Teaching and Learning to Teaching. GIST – Education and Learning Research Journal, 26. https://doi.org/10.26817/16925777.1588

Altmetric

Article metrics
Abstract views
Galley vies
PDF Views
HTML views
Other views
Crossref Cited-by logo